Algemene Informatie:

De stichting:

De basis van de activiteiten zoals die door de stichting "Hulp Hongarije-Oekra´ne" worden uitgevoerd ligt vele jaren achter ons. Sinds 1956 is er reeds een bepaalde mate van hulpverlening aan Hongarije gerealiseerd. Dit werk werd gedaan onder de co÷rdinerende leiding van Mevr. L van der Meer. Later is dit werk door meerdere mensen overgenomen in de vorm van een werkgroep. In verband met de steeds toenemende activiteiten is in 2001 ten behoeve van de activiteiten van de werkgroep de stichting 'Hulp Hongarije- Oekra´ne' opgericht.

In de periode vanaf 1956 tot de val van het IJzeren gordijn bestond de hulp voornamelijk uit z.g. stille hulp omdat het gevaarlijk was voor zowel de brengers als de ontvangers van deze hulp. De hulp werd gegeven via de dominees van de Hongaarse Reformatorische kerken welke functioneerden als contactpersonen. Veel noodlijdende gezinnen, maar vooral tehuizen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten konden worden geholpen.
Na de val van het IJzeren gordijn is de hulpverlening uitgebreid naar een aansluitend gebied ten noorden van Hongarije: het zuiden van de Oekra´ne. Dit gebied is inmiddels het zwaartepunt van ons werkgebied. Het noorden van Hongarije en het zuiden van Oekra´ne zijn economisch nog steeds zeer arme streken. Onze hulp bestaat uit het leveren van goede gebruikte kleding en huishoudelijke goederen alsmede financiŰle hulp. Dit alles op kleinschalig niveau en gebaseerd op direct contact met personen en instellingen aldaar.


Minimaal 1 keer per jaar wordt door leden van de stichting een bezoek gebracht aan de streek, de contactpersonen en de projecten bezocht, de voortgang en de wederzijdse verwachtingen doorgesproken.

Op dit moment is de situatie door de oorlog, voor de gewone mensen rampzalig. Prijzen voor voedsel, gas en elektra zijn met 150% gestegen. Pensioenen worden nauwelijks uitgekeerd, de mensen leven in armoede, slechter dan 15 jaar geleden.

 

Doelstelling en Beleid:

De Stichting heeft ten doel:


1a. Het in door de stichting daartoe in Hongarije en Oekraïne geselecteerde gebieden beschikbaar stellen van goederen ten behoeve van elementaire hulpverlening aan behoeftigden in deze gebieden.

1b. Het financieel ondersteunen van lokale initiatieven die tot doel hebben de kwaliteit van het leven voor de zwakkeren in deze samenlevingen, zowel binnen als buiten kerkelijk verband, structureel te verbeteren.

Ten behoeve van deze doelstelling zal de stichting primair samen werken met lokale kerkelijke organisaties in de betreffende gebieden.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van de navolgende activiteiten:
- Met betrekking tot de verlening van hulp in de vorm van goederen het organiseren van inzamelingen van voor dit doel geschikte goederen; het in ontvangst nemen, sorteren, opslaan en verzenden van deze goederen behoort derhalve ook tot de activiteiten van de stichting;
- Het werven van fondsen binnen en buiten kerkelijk verband in Nederland;
- Het brengen van werkbezoeken, tenminste èèn maal per jaar, aan de betreffende gebieden door èèn of meer bestuursleden van de stichting met het doel lokale contacten te onderhouden, projecten te bezoeken, resultaten te beoordelen, nieuwe initiatieven te bespreken en het uit brengen van verslag hieromtrent aan belangstellenden in Nederland.

Bron: Stichtingsakte S.H.H.O.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden en medewerkers ontvangen geen beloningen. Onkosten worden incidenteel vergoed